Haven Delden vernieuwd

6 juli 2011

DELDEN Het gemeentebestuur van Hof van Twente houdt er rekening mee dat de gemeente binnen enkele jaren veel geld moet uittrekken voor de verbetering van de haven van Delden. Rijkswaterstaat wil het Twentekanaal tussen de sluis Wiene bij Delden en de haven van Enschede verruimen. Grotere met een aflaaddiepte van 2,80 meter kunnen dan Delden, Hengelo en Enschede bereiken. Eerder is het Twentekanaal tussen Eefde en Wiene verruimd. „De verruiming betekent in de praktijk voornamelijk een verdieping van de vaargeul en niet zo zeer een verbreding”, zegt voorlichter Jan Huurman van rijkswaterstaat. Het werk zou in 2013 beginnen en vier jaar duren. Tijdens het werk kan kwel (opkomend grondwater) ontstaan in gebieden waar het kanaal hoger ligt dan het omliggende land. Waar het kanaal lager ligt dan het omliggende land wordt verdroging voorkomen. Die ontstaat als de grondwaterstand zakt doordat water wegloopt naar het kanaal. In een enkel geval kan er overlast ontstaan voor scheepvaart en wegverkeer. Er is een klankbordgroep gevormd waarin belangenorganisaties, bedrijfsleven en burgers mee denken over de plannen voor de verruiming van het kanaal.