Home

Hofkerk Goor bezit een unieke grafkelder

Van de familie Ripperda

Hofkerk of Oude Kerk in Goor

Hofkerk van Goor weerspiegelt de oudste kern van een middeleeuwse stad

Op de plek van de Hofkerk stond volgende oudste bronnen in 1347 al een kerkje. Rondom dit kerkje ontstond de Olde Statt, het oudste deel van Goor. Het gebouw staat als het ware op een eiland tussen twee brede beken: de Regge en de Poelsbeek die samen een breed moeras vormen. Tijdens de slag om Goor is de kerk inclusief de toren totaal verwoest. Pas in 1604, 23 jaar na de verwoesting, was er geld voor de herbouw.

Grafkelder Ripperda

Links: Aan de buitenkant van de Hofkerk aan de Bandijk is in de 17e eeuw een dubbel familiewapen van Ripperda aangebracht.

Aan de andere kant van deze muur is het familiegraf.

In 1709 is de unieke en met bladgoud versierde grafkelder gesticht in de Hofkerk. Een enorm portaal van zo'n vier meter hoogte siert de toegangsdeuren tot de ruimte waar Johan Ripperda, broer van de initiatiefnemer voor de slag om Goor, ligt begraven. Maar het meest veelzeggende is misschien wel het feit dat er in de latijnse tekst onder het wapen met geen woord wordt gerept over Eggerik Ripperda, die door Willem van Oranje is benoemd tot zijn plaatsvervanger in Overijssel.

Rechts: Ter ere van Johan Ripperda, heer van Weldam is deze grafkelder ingericht.

Johan ligt er begraven naast de vrouw van zijn zoon Unico. Johan kreeg Weldam van zijn broer Eggerik Ripperda.

Grafkelder Ripperda

De letterlijke tekst boven de toegangsdeuren luidt:

Portaal bij toegangsdeur van grafkelder familie RipperdaDen allerhoogsten God en der onvergetelijke nagedachtenis gewijd aan den zeer edelen en grootmoedigen Unico Ripperda, drost van Twente, wiens overoude voorzaten voor vele eeuwen vermogend door aanzien en rijkdommen leefden in Vriesland tussen Lavica en Amissen.

Eggerius heer van Wijtwardin en Dijkhuizen was de eerste die zich naar Overijssel begaf in 1520 en is daar getrouwd met Aleide van Beekhorst, freule van Buxbergen. Hun zoon Unico, drost van Salland, kreeg in huwelijk Judith van Twickel, feule van Weldam en Borculo.

Hun spruit Johannes nam zich tot vrouw Anna van Vermondt en Odink wier zoon Unico zich in den echt begaf met Anna de Vos van Steenwijk. Uit deze is gesproten Johannes, drost van Twente die trouwde met Sophia van Raesveldt en Twickelo.

Uit de voorzaten en dezen vader en moeder is gesproten Unico Ripperda, enige zoon die na zich door uitstekende bedrijven en schitterende verdiensten in het gemenebest een hogen en onsterfelijken roem te hebben verworven, kinderloos zijne ziel aan God zijn en Schepper heeft weergegeven in den ouderdom van 63 jaren op de 22 april der jare 1709 na Christus onze zaligmaker.

Zijne bedroefde vrouw de edele Margaretha van Ripperda, freule van Wijtwardin heeft dit gedenkteken gesticht ter onvergankelijke gedachtenis van haren onvergetenlijken en verdienstelijken echtenoot die hier de opstanding verbeidt.

Graf van Johan Ripperda

Links: Johan Ripperda en Catharina van Voorst zijn in de grafkelder bijgezet.

Links een foto van de grafsteen van Catharina van Voorst die getrouwd was met Unico Ripperda, zoon van Johan Ripperda, heer van Weldam.

De grafkelder is op woensdagmiddag 5 juli speciaal geopend voor de deelnemers aan de prijsvraag van De Twentsche Courant Tubantia. Zij krijgen eenmalig de gelegenheid de Hofkerk en de grafkelder van de familie Ripperda te bezoeken. De deuren van de grafkelder gaan daarna weer op slot. Aan toezichthouders kunnen vragen worden gesteld.

De latijnse tekst in de metershoge poort meldt dat Eggerius de eerste Ripperda was die van Friesland naar Overijssel kwam. Dat was in 1520. Zijn zoon werd drost van Salland. Eggerik volgde zijn vader op als drost, werd luitenant stadhouder van Overijssel en leidde de aanval op Goor. Maar geen woord hierover in de kroonlijst.

Huis Weldam bij Goor van Johan Ripperda

Boven:

Eggerik Ripperda schonk kasteel Weldam tussen Goor en Diepenheim aan zijn jongere broer Johan die begraven ligt in de Hofkerk. Eggerik bezat onder meer het kasteel Heeckeren en Boxbergen bij Wesepe en een huis in Deventer.