Het Huis Dampegeest

De oudste berichten
Een belangrijk huis in het zeer
oude plaatsje Limmen (7e eeuw na Christus)
was het huis Dampegeest. Eens vermoedelijk een curtis.
Er werd recht gesproken. De oudst bekende eigenaar was de familie Van Tetrode.
1594 landen van en om Dampegeest
Detail uit een landkaart van het Hoogheemraadschap.
Johannes Dou, landmeter van Rijnland,
tekende de kaart omstreeks 1680.
Het terrein was geheel door een met bomen omzoomd.
Ook zou er een gracht zijn gegraven om het bezit en 
een wal zijn aangelegd. Het terrein bij Dampegeest 
werd het Hofland genoemd, wat duidt op een 
hoge ouderdom. Door een laan onderhield het Huis 
verbinding met de Heindijk aan de westzijde,
terwijl aan de noordoostkant de laan `doodliep` 
tegen de Dusseldorpervaart.

Curtis
Tot in de 19e eeuw blijft het patroon op de landkaarten van Dampegeest onveranderd. De karakteristieke
vorm van dit figuur van het landgoed zou op een belangrijke familie duiden.
Een voormalig hof of curtis waar recht werd gesproken? Vast staat dat de
schout Van Tetrode er woonde. Hij sprak `recht` in Limmen en legde mensen
boetes op om zijn portemonnee en de schatkist
van de graaf van Holland te vullen.
De eerst bekende bezitters van het goed behoorde tot het geslacht Van Tetrode, dat onder de adel in Holland gerekend werd.  De eerste, die uit deze familie wordt genoemd, was Hendrik van Tetrode, `schildknaap`. Heel weinig is van hem bekend. Op 30 juli 1371 stichtte hij in de parochiekerk van Limmen een vicarie op het altaar van O.L. Vrouw.
 
 De schenking, beschreven in een `fundatie`, worden in 1651 beschreven.:
- twee morgen omtrent die Bergermeer tot Ackersloot:
- anderhalf morgen achter in den Hoorn,
- negen hont acht roeden mede aldaar tot Limmen
- de helft van 545 roeden in Ossewerven,
- twaalf morgen 94 roeden in Egmondermeer in den banne van Heylo genaemt leeg Engelant
- 1215 roeden genaemt het Veringslant tot Ackersloot.
- 907 roeden mede tot Ackersloot over eodem,
- een gars lant in den banne van Limmen gemeen in Ossemervennen.

Darnpegeest lag ten noordoosten van de tegenwoordige Hervormde Kerk van Limmen, halverwege tussen twee oost-west lopende uit het Die, annex Slikker Die, gekomen vaarten: de Dusseldorpervaart in het noorden - tussen Munnikendam en Heindijk - en de vaart tussen Oudkuil en Heindijkhuizen in het zuiden. De bezittingen hadden op de kaart de vorm van een trapezium, die geheel door een met bomen beplante singel werd omzoomd. Door een laan onderhield het Huis verbinding met de Heindijk in het westen, terwijl aan de noordoostkant de laan doodliep tegen de Dusseldorpervaart.
 
Zegel Dirc van Tetrode, schout van Limmen (1382) 
Zegel Dirc van Tetrode, schout in Limmen  
(1382).
1403
Arend Heer van Egmond en van IJsselsteijn
neemt in 1403 het bezit van Dirck van Tetrode
in leen. Het landgoed lag tussen
het bezit van Dirc van Heemskerck
aan de zuidzijde en Dystervenne aan
de noodzijde. Opmerkelijk is dat bij
een acte van leenbevestiging,
op 7 november 1438,
Jan Heer van Egmond noemt
Heijnrick van Tetrode, zoon van Dirck,
"onze swager" noemde.
Zegel Dirc van Tetrode Heinricsz. 4 juli 1398 
Zegel van Dirc van Tetrode Heinricsz. (1398)
Zegel van Hughe van Tetrode (1463) 
Zegel van Hughe van Tetrode (1463).