Goudt hard over bezuinigingen ‘t rijk

Hof van Twente gaat een pijnlijke operatie tegemoet met pijnlijke uitkomsten. Burgemeester Jeroen Goudt wond er gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak geen doekjes om. Ook de raad van Hof van Twente moet dit jaar flink op de rem trappen.

GOOR „Het zal moed vereisen en inventiviteit om het huishoudboekje sluitend te krijgen”, zei Goudt die er aan toevoegde dat de rol van de overheid wijzigt. „Wij moeten blijven meedenken met iedereen die een terecht beroep op ons doet, maar onze dienstverlening kent grenzen en misschien ook wel nieuwe grenzen en die moeten wij naar allen die het aangaat helder maken.”
Goudt noemde de manier waarop het rijk bezuinigingen op gemeenten afwendt ‘vrij schaamsteloos’. Het rijk draagt omvangrijke taken over naar gemeenten. „Zowel bij de jeugdzorg als bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de WWB (wet werk en bijstand) gaat het om ingrijpende toevoegingen en veranderingen. Des te ingrijpender omdat de taken en verantwoordelijkheden met te weinig middelen worden doorgeschoven.” Veel verandert er ook in de top bij de brandweer en de politie. „De grote uitdaging wordt voor de gemeente: hoe houden wij invloed voor onze eigen doelen op deze opgeschaalde organisaties?”
De gemeente onderzoekt of er bij openbare werken zuiniger kan worden gewerkt. „Maar duidelijk is al wel dat de vele inspanningen in de openbare ruimte een helderder regie verdienen.”
Ook op het gebied van voorlichting wil de gemeente dit jaar veel verbeteren. „Zeer belangrijk is de geplande verdergaande ontwikkeling in het traject ‘Hof van Twente geeft Antwoord’. Een traject waarbij getracht wordt onze zakelijke deskundigheid nog beter te verbinden met onze zakelijke deskundigheid. Het streven daarbij is om voor 80% van alle vragen direct een afdoende antwoord te geven.”

 

2 januari 2012