Servicegebied Delden is voorbeeld voor kernen

DELDEN De pilot woonservicegebied Delden is bijna afgerond. De ervaringen van de afgelopen twee jaar wil het gemeentebestuur gebruiken bij de ontwikkeling van servicegebieden in de andere kernen in Hof van Twente. Een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Carint Reggelandgroep, Wonen Delden, Welzijn Ouderen Hof van Twente, Mee Twente, gemeente Hof van Twente en inwoners van Delden voert de pilot uit. Onder een woonservicegebied wordt een wijk of plaats verstaan met woningen die geschikt zijn voor zorgvragers en waar zorg en service (welzijnsvoorzieningen, dienstverlening, wijkbeheer) extra goed geregeld zijn. Een dergelijk woonservicegebied kan zich bevinden rondom een woonzorgcentrum of een aantal geclusterde zorgwoningen. Er is veel bereikt, bijvoorbeeld de bouw van een website waar vrijwilligers melden wat zij doen, er is een klussenbank waar mensen zich aanbieden en andere mensen klussers kunnen vinden voor een dienst en bewoners van de Stadshagen hebben het initiatief genomen voor een open eettafel, biljartbijeenkomsten en lezingen. SV Delden houdt op de woensdagmiddagen voor kinderen van zes tot veertien jaar een sport- spelmiddag onder leiding van twee sportstudenten van het ROC. In de kantine maken de kinderen gezonde hapjes klaar en op vrijdag stelt Carint een busje beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn en graag zelf naar de markt willen en in een supermarkt boodschappen willen doen. De mogelijkheid bestaat daarna met elkaar koffie te drinken. Knelpunten zoals obstakels in de smalle Langestraat worden wellicht volgend jaar al aangepakt.

19 september 2011
- - -
Servicegebied Delden is voorbeeld voor kernen

DELDEN De proef met woonservi­cegebied Delden is bijna afgerond. De ervaringen van de afgelopen twee jaar wil het gemeentebestuur gebruiken bij de ontwikkeling van servicegebieden in de andere ker­nen in Hof van Twente. Een stuur­groep, bestaande uit vertegenwoor­digers van Carint Reggelandgroep, Wonen Delden, Welzijn Ouderen Hof van Twente, MEE Twente, ge­meente Hof van Twente en inwo­ners van Delden voert de proef uit.

Onder een woonservicegebied wordt een wijk of plaats verstaan met woningen die geschikt zijn voor zorgvragers en waar zorg en service (welzijnsvoorzieningen, dienstverlening, wijkbeheer) extra goed geregeld zijn. Een dergelijk woonservicegebied kan zich bevin­den rondom een woonzorgcen­trum of een aantal geclusterde zorgwoningen.

Er is veel bereikt, bijvoorbeeld de bouw van een website waar vrijwil­ligers melden wat zij doen, er is een klussenbank waar mensen zich aanbieden en andere mensen klussers kunnen vinden voor een dienst. Bewoners van de Stadsha­gen hebben het initiatief genomen voor een open eettafel, biljartbij­eenkomsten en lezingen. SV Del­den houdt op de woensdagmidda­gen voor kinderen van zes tot veer­tien jaar een sport- spelmiddag on­der leiding van twee sportstuden­ten van het ROC. In de kantine ma­ken de kinderen gezonde hapjes klaar en op vrijdag stelt Carint een busje beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn en graag zelf naar de markt willen en in een su­permarkt boodschappen willen doen. De mogelijkheid bestaat daarna met elkaar koffie te drin­ken. Knelpunten zoals obstakels in de smalle Langestraat worden wel­licht volgend jaar al aangepakt.

20 september 2011