'Wassink gebruikte ook illegaal puin'

MARKELO - De Maatschap Wassink moet behalve mest van het land schrapen en vervuilde sloten op zijn terrein uitbaggeren waarschijnlijk ook nog puin verwijderen die de eigenaar van de grond als fundering gebruikte bij de aanleg van een nieuwe klinkerweg. Vorige week kwam een illegale dumping van een grote hoeveelheid mest in het nieuws waarna overheidsinstanties onmiddellijk ingrepen. De milieupolitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen om te achterhalen wie verantwoordeljk is voor de dumping van mest. De mest is onder meer gevonden op het terrein van de Maatschap Wassink en tussen de Holtdijk en de Plasdijk.

Marcel Middelkamp van het gelijknamige milieuadviesbureau dat door bewoners uit Elsenerbroek is ingeschakeld, zegt dat Wassink een aanzienlijke hoeveelheid puin direct van de slooplokatie naar zijn varkenshouderij heeft laten brengen om als fundering te dienen van een weg van 120 meter lengte. "Puin moet gecertificeerd zijn", zegt Middelkamp. "Er kan asbest in zitten en plastic. De overheid wil dat controleren." Volgens Middelkamp moet Wassink de weg openbreken en zo'n 200 kuub puin afvoeren.

Wassink verhuisde enige tijd geleden van Wierden naar Markelo waar hij varkensstallen bouwt aan de Holtdijk. Volgens Middelkamp gebruikt Wassink stallen om biggen in te houden terwijl de gebouwen nog niet helemaal klaar zijn en niet zijn goedgekeurd. Volgens een ambtenaar van de gemeente Hof van Twente neemt het college dinsdag een beslissing over een aantal zaken. Wassink kan tegen de besluiten bezwaar maken.

11 augustus 2011

- - -
Mestvervuiling bezorgt Hof handenvol werk

GOOR Het gemeentebestuur van Hof van Twente laat een draaiboek schrijven waarin precies staat hoe het complexe handhavingssituaties moet aanpakken. Burgemeester Jeroen Goudt zegt in een toelichting dat de vervuiling met mest op het terrein van de Maatschap Wassink aan de Holtdijk in Markelo, gemeenteambtenaren de afgelopen weken handenvol werk heeft bezorgd. Begin deze maand kwam een grote lozing van mest aan het licht op en bij het terrein van Wassink. Vanwege de ernst van de zaak moest onmiddellijk een flink aantal instanties worden ingeschakeld voor de controle en het opruimen van de mest. Wassink heeft de mest nu in folie opgeslagen. Het gemeentebestuur gedoogd dit. Na de winter en voor 1 mei volgend jaar moet Wassink de mest of een deel er van uitrijden op het land. Wassink ontkent dat hij de mest heeft verspreid. Uit onderzoek blijkt dat de bodem niet is vervuild door nitraten en fosfaten uit de mest. Volgens het waterschap Regge en Dinkel is een watergang over een lengte van meer dan drie kilometer ernstig verontreinigd. Daar is nauwelijks nog zuurstof in het water. Uit nieuw onderzoek is ook ge bleken dat de maatschap puin heeft gebruikt als fundering van een weg zonder hiervoor het benodigde certificaat aan te vragen.

18 augustus 2011

- - -
MARKELO Het gemeentebestuur heeft de maatschap Wassink in Markelo een last onder dwangsom opgelegd om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie rond een werktuigberging blijft voortbestaan. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bij een geringe belasting de spanten bezwijken. Wassink bouwde anders dan in zijn vergunning stond.

Het gemeentebestuur trad enkele weken ook al tegen Wassink op omdat er op en rond zijn terrein een grote hoeveelheid mest op het land en in sloten is geloosd. Wassink heeft inmiddels de mest verzameld en afgedekt. Uit onderzoek van justitie moet blijken wie de mest heeft geloosd. Ook bleek dat Wassink niet goedgekeurd puin onder een weg op zijn erf heeft gebruikt. Weghalen van het puin kost duizenden euro's.

Nu blijkt dat een werktuigberging gevaarlijk is. Het gemeentebestuur waarschuwde Wassink op 8 augustus om binnen twee weken tijdelijk spanwartels of staalbanden aan te brengen. Maar Wassink heeft er weinig aan gedaan. Hij bracht wel windverbanden aan maar heeft daarmee niet voldaan aan het besluit van de gemeente. Het college besloot een last onder dwangsom op te leggen om te voorkomen dat de onveilige situatie langer voorduurt. Voor 12 september moet Wassink een goede constructieberekening inleveren bij de gemeente. In de werktuigberging mag niemand komen totdat bouwvakkers de mankemenenten hebben verholpen.

De Vereniging tot behoud van het Elsenerbroek en andere bewoners Plasdijk stelden de misstanden op het erf van Wassink aan de kaak. "De gemeente had gelet op die gevaarlijke situatie veel sneller en vooral intensievere handhavingsmaatregelen moeten treffen, zegt Marcel Middelkamp namens de vereniging. "Er zijn geen cruciale windverbanden in gevel en dak aangebracht. Tussen de spanten zijn houten balken aangebracht. Dit zijn gordingen en sporen. Naar ik begrepen heb moeten deze gordingen danwel sporen van staal zijn volgens opgaaf op de bouwvergunning. Hout is te zwak. En er ligt veel bouwafval die maar niet wordt afgevoerd. Een deel ervan verwaait omdat het niet is afgedekt."

- - -
Wethouder schrikt van omvang overtredingen

GOOR Pas sinds enkele dagen is het totaalbeeld van de vermoedelijke overtredingen bij de Maatschap Wassink in Markelo rond. En geschrokken van de omvang dat is hij, wethouder Josh Sijbom. Vandaag heeft hij een gesprek met de eigenaar. Op vragen van Fred Rijkens van de PvdA zei Sijbom eufimistisch dat er 'het nodige aan mankeerde'.

Rijkens vertelde dat omwonenden wisten van de reputatie van Wassink. De maatschap bereidde zo'n drie jaar een verhuizing voor van de gemeente Wierden naar Hof van Twente. Gemeenteambtenaren zouden 'off the record' elkaar hebben gewaarschuwd over de mogelijke consequenties van de verplaatsing naar Markelo. De afgelopen weken constateerden ambtenaren van een reeks disiplines overtredingen op het gebied van het mogelijk gebruik van niet-gekeurd puin voor de wegverharding tot een enorme illegale lozing van mest en het negeren van bouwvoorschriften. Sijbom liet Rijkens nadrukkelijk weten dat het hier om een incident gaat en dat hij nog met de buurtbewoners in gesprek wil.

15 september 2011

- - -
Last onder dwangsom voor Wassink

MARKELO De maatschap Wassink krijgt een last onder dwangsom opgelegd om de betrokken te dwingen met spoed actie te ondernemen om een aantal overtredingen op hun terrein aan de Holtdijk ongedaan te maken. Er liggen twee bergen afval op het perceel die opgeruimd moeten worden, een luchtwasser bij een stal is zonder vergunning geplaatst, mestverzamelputten ontbreken op twee plaatsen, de afdekking van een tijdelijke opslag is losgeraakt en niet meer volledig afgedekt en een valbeveiliging ontbreekt in een stal waardoor iemand in de mestput kan vallen.

In een aantal minder urgente maar wel zwaarwegende overtredingen heeft het college het voornemen uitgesproken tot een last onder dwangsom. De maatschap Wassink kan daardoor eerst een zienswijze bij de gemeente indienen. Daarna kan de gemeente alsnog een last onder dwangsom opleggen. Het gaat daarbij om het bouwen van een luchtwasser zonder vergunning bij een stal die nog niet in gebruik is, het gebruik van een houtkachel en het stoken van te vochtig hout in de kachel. Het gemeentebestuur heeft op 4 oktober weer een gesprek met vertegenwoordigers van de maatschap Wassink. Dan moet blijken of de geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Als dat niet het geval is wil het college weten hoe het plan van aanpak om de overtredingen op te heffen er uit ziet. Het college wil ook een plan zien om knelpunten in de toekomst te voorkomen.

22 september 2011