Opknapbeurt haven bij Markelo

MARKELO De haven aan het Twentekanaal bij Markelo krijgt voor 2,6 miljoen euro een flinke opknapbeurt. Het industrieterrein Haven Markelo is sterk verouderd. De inrichting is gedateerd, de kwaliteit van de openbare ruimte laat te wensen over, de verlichting voldoet niet aan de huidige eisen en het rioolstelsel moet worden vernieuwd en aangepast. Ook is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. De bestaande laad- en loskade vertoont ernstige gebreken en de haven is niet geschikt voor het afmeren van grote schepen, terwijl het Twentekanaal van Eefde tot Delden al is aangepast.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Overijssel hebben respectievelijk 600.000 euro en ruim 1,3 miljoen euro toegezegd. Om de provinciale subsidies veilig te stellen moet voor 1 januari met het werk zijn begonnen. Het ministerie van Defensie draagt een kwart miljoen bij in de saneringskosten. De bodem is er vervuild met kerosine. Vanaf Markelo loopt een pijpleiding naar de voormalige vliegbasis Twenthe bij Enschede.

Het bedrijf Holterman Wapeningsstaal draagt tot slot 90.000 euro bij in de kosten voor de reconstructie van de Industrieweg waar de firma is gevestigd. Maar de gemeente wil ook de Brandveenweg aanpassen en de verlichting en het riool vervangen. De gemeente Hof van Twente draagt een kleine vier ton bij in de totale kosten. Het college van burgemeester en wethouders is deze week akkoord gegaan met de uitvoering van het plan. Bij het opstellen van het herstructureringsplan industrieterrein Twentekanaal in Markelo zijn de aan het kanaal gevestigde bedrijven nauw betrokken geweest. Ook de ondernemersvereniging Markelo is geconsulteerd en wordt op de hoogte gehouden over de uitvoering van het werk.

Een onderdeel dat buiten het plan is gehouden betreft het verplaatsen van de ontsluitingsweg. B en W van Hof van Twente vinden dat de huidige weg te dicht bij de brug over het Twentekanaal ligt. „Uit oogpunt van veiligheid is het gewenst om een eindje verderop een nieuwe ontsluiting aan te leggen”, zegt wethouder Josh Sijbom. „De grond hiervoor is in ons bezit en de woning die er op stond is gesloopt. De provincie werkt vooralsnog niet mee. We richten ons nu op het moment waarop de brug zelf aangepakt wordt. Ze moet verstevigd en verhoogd worden, waardoor schepen met drie hoog gestapelde containers er onder door kunnen. Misschien is dat een moment om nog eens te praten over het verplaaten van de ontsluitingsweg.”

25 november 2011