Nieuw beleid ondanks financiële malaise

GOOR Met veel pijn en moeite is de begroting van Hof van Twente voor volgend jaar sluitend. Maar toch houdt het college nog geld over voor nieuwe uitgaves. Het gemeentebestuur stelt de raad voor drie miljoen euro extra uit te geven voor het opruimen van asbest. Ruim 1,2 miljoen euro wil het college uitgeven om de achterstand in het wegenonderhoud weg te werken en er is geld gereserveerd om de Bunschotenstraat iets op te schuiven en op de kruising met de Entersestraat een rotonde aan te leggen. Ook voor de opknapbeurt van de sporthal Mossendam (1,7 miljoen euro) en de sportzaal in Diepenheim (930.000 euro) heeft het college geld in de begroting van volgend jaar gereserveerd.

De burgers gaan merken dat de gemeente krap bij kas zit. Voor de rioolrechten moet, zo luidt het voorstel aan de raad, twintig euro per jaar extra op tafel komen per adres en de onroerende zaakbelasting stijgt volgend jaar met zeven procent. Maar het tarief voor de afvalstoffenheffing daalt met bijna 3,5 procent omdat de reserve in dit fonds 450.000 euro is terwijl de gemeenteraad 250.000 euro voldoende vindt.

De vooruitzichten voor de gemeente Hof van Twente in de jaren na 2012 zijn niet gunstig. Wethouder Ben Eshuis verwacht een tekort van bijna een miljoen euro in 2015 als het college niet zou ingrijpen. „Door de decentralisatie van het rijk naar gemeenten van bijvoorbeeld de AWBZ en de jeugdzorg kan het tekort over enkele jaren nog verder oplopen”, zegt Eshuis. Het rijk wil ook de uitkering uit het gemeentefonds opnieuw verdelen tussen gemeenten. „En dat pakt voor plattelandsgemeenten doorgaans negatief uit.”

Eshuis stelt de raad voor maatregelen te nemen zodat ambtenaren efficiënter werken in het gemeentehuis. Hij wil desnoods het aantal arbeidsplaatsen verminderen. „We moeten in de raad discussieren over de taken van de gemeente. Moet we straks nog doen wat we nu doen?” Ambtenaren schrijven momenteel een zogeheten kansenkaart, een soort overzicht wat het afstoten van taken aan besparingen oplevert. In de raad moet ook nog harde noten worden gekraakt over de woningbouw. Vooral in Goor is de vraag naar woningen flink gedaald. Het gemeentebestuur verwacht dat in het plan Waterlanden in Heeckeren misschien nooit wordt gebouwd. De waarde van de grond daalt daardoor met 3,3 miljoen euro. Dat bedrag moet nog worden afgeboekt. De grond is nog slechts zeven ton waard. De begroting komt op 8 november in de raad.

28 september 2011

Kazerne brandweer in zeer slechte staat

Een motie voor uitstel van de renovatie van de brandweerkazerne aan de Van Kollaan in Goor ontlokte burgemeester Jeroen Goudt gisteravond bij de behandeling van de begroting een gloedvol betoog om daar nog eens goed over na te denken.

GOOR Een ruime meerderheid van de gemeenteraad tekende zich af voor uitstel van een opknapbeurt. Tot grote verrassing van veel raadsleden somde Goudt daarna een reeks argumenten op waarom de brandweermensen toch snel een helpende hand moet worden uitgestoken. Zo is er geen fatsoenlijke slaapplaats voor de mensen die piketdienst draaien en moeten zij tussen de wagens slapen. De douches werken niet of nauwelijks. „De bekabeling van de rolluiken verkeert in zo’n slechte staat dat ze dreigen te breken”, zei Goudt. „De verwarming functioneert slecht en stenen in de toch al slecht geïsoleerde muur zitten hier en daar los.” De gemeenteraad stelde al jaren onderhoud aan de kazerne uit. Goudt nodigde de raadsleden uit snel een bezoek te brengen aan de kazerne om met eigen ogen te zien hoe slecht het onderkomen van de brandweer is.

Toch nam de raad een motie aan waarin de renovatie nog even wordt uitgesteld. De raadsleden voelden unaniem iets voor deze motie van de PvdA omdat binnen de regio Twente een nieuwe brandweerorganisatie wordt opgezet, wat van invloed kan zijn op het eigen brandweerkorps in Goor. Zodra er binnen de regio Twente een besluit is genomen komt de raad opnieuw bijeen om over de renovatie te praten. Hiervoor is een bedrag van anderhalf miljoen euro gereserveerd.

De gemeenteraad nam drie amendementen, wijzigingen in de begroting, met algemene stemmen aan. Op voorstel van de PvdA is de extra verhoging van de rioolheffing beperkt tot vijf euro in plaats van twintig euro en de uitgave voor groenonderhoud is vanaf 2013 beperkt met 75.000 euro. De gemeente Hof van Twente moet, zo vond de raad, financieel een pas op de plaats maken om de bezuinigingen van het rijk volgend jaar het hoofd te bieden. Het derde amendement, dat door D66 is ingediend, beperkt de uitgave voor onderhoud wegen met een half miljoen euro ten gunste van de reserve voor sociale problematiek. Waar die half miljoen precies naar toe gaat staat nog niet vast. Wel duidelijk is dat het rijk een aantal taken, bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg, afstoot naar gemeenten zonder daar voldoende geld bij te doen, zo vreesde de raad.

De nieuwbouw van de basisschool Heeckeren is daarom eveneens uitgesteld. De gemeenteraad wil eerst weten of een aannemer op een andere, goedkopere wijze kan bouwen dan op de traditionele bouwwijze. Ook gaat het college onderzoeken of eigen ambtenaren met ambtenaren van andere gemeenten kunnen samenwerken om kosten te besparen. In weer een andere motie droeg de gemeenteraad het college op het aantal lantaarnpalen in de gemeente de komende vier jaren met tien procent te verminderen. Ook dat levert de gemeente een flinke kostenbesparing op.

‘Niet meer de vette salaris ontvangende manager voorop’

Een somber betoog over de toekomst van de gemeenten schetste fractievoorzitter Fred Rijkens van de PvdA gisteravond bij de behandeling van de begroting. Hij zei dat het rijk steeds meer taken afstoot aan gemeenten zonder daar voldoende geld bij te geven. „Er dreigt een afbraak van de sociale en maatschappelijke infrastructuur. Onze samenleving krijgt steeds meer de trekken van de Amerikaanse samenleving.” Volgens Rijkens moeten gemeenten daarom meer gaan samenwerken om kosten te besparen. Maar het college moet eerst een toekomstvisie ontwikkelen. „Wat van belang is voor onze toekomst is dat de infrastructuur de sociale basis in onze samenleving de crisis moet kunnen overleven en daarvoor moet een aantal zaken tijdelijk op een laag pitje.” De gemeente moet er volgens Rijkens voor zorgen dat de jeugd- en gezinszorg goed gaat aansluiten bij de eerste lijns zorg. „Weg met de bureaucratische versnippering van hulpverleners, maar naar een coördinerend hulpverlener die samen met de cliënt de zorg regelt. De huisarts, de maatschappelijk werker, de onderwijzer en de wijkverpleegster weer op de eerste plaats en niet meer de vette salaris ontvangende managers voorop.”

8 november 2011